Schoolraad


De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan van het schoolbestuur. Deze raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en eventueel de lokale gemeenschap.


Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid, maar via deze raad hebben alle betrokkenen inspraak aangaande het dagelijks onderwijsgebeuren in de school. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de totale opvoeding van de leerlingen.

 

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. De schoolraad heeft geen bevoegdheid om individuele dossiers te behandelen.


De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar.


De schoolraad is samengesteld voor de scholengemeenschap (GBS 't Kraaiennest en GBS De Appelbloemsem - Freinet). De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk tien kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.


De huidige schoolraad (verkozen voor de periode van 2017-2021) bestaat uit:


  • vertegenwoordiging ouders Grembergen: Yves Franckaert & Judith Cappeart
  • vertegenwoordiging ouders Appels: Lana Van Den Brulle
  • vertegenwoordiging personeel Grembergen: Brenda de Vos, Dominique Van Overbek
  • vertegenwoordiging personeel Appels: Jolien Van Lembergen


Voorzitter: Yves Franckaert

Secretaris: Dominique Van Overbek


De directie maakt enkel deel uit van de schoolraad als raadgevende stem en niet als effectief lid.


Indien je graag meer info wenst of een vraag hebt voor de schoolraad kan je terecht bij de voorzitter via yves.franckaert@telenet.be of via 0472 90 55 53.