Levensbeschouwing


In de geest van pluralisme en eerbied voor ieders overtuiging kan je kind op onze school volgende cursussen erkende filosofische opvoeding volgen (twee lestijden per week):


katholieke godsdienst

protestantse godsdienst

anglicaanse godsdienst

islamitische godsdienst

Israƫlitische godsdienst

orthodoxe godsdienst

niet-confessionele zedenleer


Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepaal je als ouder - bij ondertekende verklaring - of je kind een cursus in een van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt.


Bij het begin van elk nieuw schooljaar kan deze keuze wijzigen. Indien je deze keuze wil wijzigen, vraag je een formulier bij de directie en bezorg je dit uiterlijk op acht september van het lopende schooljaar.


Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van een van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer kunnen op aanvraag bij de directie een vrijstelling bekomen. De regering legt het model van de ondertekende verklaring en de procedure tot het bekomen van de vrijstelling vast. De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen, de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.